Bialski Rajd Nocny 21.10.2017 r.

Wspólnie z Automobilklubem Bialskopodlaskim zapraszamy za rajd nocny do Białej Podlaskiej. Szykujcie fury!!!!

Jedna myśl na temat “Bialski Rajd Nocny 21.10.2017 r.

 1. Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
  – Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
  – Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
  – Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,
  – Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
  – Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
  – niniejszego regulaminu uzupełniającego.
  Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.
  – Otwarcie listy zgłoszeń 5.10.2017 r.
  – Zamknięcie listy zgłoszeń 21.10.2017 r.
  – Odbiór administracyjny 21.10.2017 r. godz.14.00-16.00 Biała Podlaska
  – Badanie kontrolne BK 1 21.10.2017 r.godz. 15.00-16.00 Biała Podlaska
  – Pierwsze posiedzenie ZSS 21.10.2017 r. godz.16.00 Biała Podlaska
  – Odprawa uczestników 21.10.2017 r.godz. 16.20.00 Biała Podlaska
  – Publikacja listy załóg dop. do startu 21.10.2017 r. godz. 16.20 Biała Podlaska
  – Start 21.10.2017 r.godz. 16.30 Biała Podlaska
  – Meta 21.10.2017 r. godz. 21.00 Biała Podlaska
  – Końcowe posiedzenie ZSS 21.10.2017 r. godz. 22.00 Biała Podlaska
  – Opublikowanie końcowej klasyfikacji prow. 21.10.2017 r. godz. 22.30 Biała Podlaska
  – Wyniki, rozdanie nagród 21.10.2017 r. godz. 23.00 Biała Podlaska
  1. USTALENIA OGÓLNE
  1.1. Miejsce i termin imprezy

  Impreza odbędzie się w dnia 21.10.2017 r . w Białej Podlaskiej
  1.2. Nazwa i ranga imprezy

  4. Runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w KJS

  Biała Podlaska lotnisko, ul. Łomaska, 21go

  Runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

  1.3. Numer wizy ZO PZM

  Numer wizy …/2017 wydana przez OKSS PZM w Lublinie w dniu
  1.4. Lokalizacja biura

  Biuro znajdować się będzie na lotnisku w Białej Podlaskiej – ul. Łomaska 96
  1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

  Start – Biała Podlaska – Lotnisko, ul. Łomaska 6921.10.2017 godz. 16:30
  Meta – Biała Podlaska – Lotnisko, ul. Łomaska 69, 21.10.2017 godz. 22:00
  1.6. Charakterystyka

  Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu 1 dnia i składa z 2 sekcji.
  Na trasie zlokalizowane będzie 6 prób poprzedzonych PKC.
  Nawierzchnia trasy i prób : asfalt
  Długość trasy: około 25 km w tym około 13 km prób
  Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.
  1.7. Ukończenie/sklasyfikowanie w KJS uprawnia do uzyskania punktów do licencji sportu samochodowego stopnia RN.

  2. ORGANIZACJA

  2.1. Nazwa organizatora

  Automobilklub Bialskopodlaski, Automobilklub Lubelski, Automobilklub Lubelski Sport
  2.2. Adres

  e-mail: automobilklublubelski@interia.pl
  2.3. Władze KJS

  2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych
  Przewodniczący Maciej Matusiewicz Lic I
  Członek Jerzy Skrzypek Lic I 264/12
  Członek Katarzyna Stachurska Lic. I 210/16
  2.3.2. Osoby oficjalne
  Dyrektor Imprezy Beata Stachurska Lic I 271/12
  Kierownik biura Karolina Pawełczuk Lic. I 211/16
  Kierownik badań kontrolnych Jerzy Skrzypek Lic I 264/12
  3. ZGŁOSZENIA

  3.1. Załoga

  3.1.1. Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot.
  Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone 17 lat.
  3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w art. 1.1 regulaminu ramowego KJS.
  3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
  3.2. Obowiązki załogi

  Do obowiązków załogi należy:
  3.2.1. Obecność na odprawie uczestników
  3.2.2. Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich punktach kontrolnych w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.
  3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
  3.3. Procedura zgłoszeń
  3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS musi wypełnić zgłoszenie i załączniki on line http://www.automobilklub-lubelski.pl do dnia 21.10.2017 do godz. 8:00
  3.3.2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika.
  3.3.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.
  3.3.4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.
  3.4. Liczba załóg i klas

  3.4.1. Pojemność trasy: 40 załóg
  3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura KJS. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
  3.5. Pojazdy dopuszczone

  Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz zał. nr 3 do regulaminu ramowego KJS.
  3.6. Klasy

  Podział na klasy:
  K 1 Do 1300cm3
  K 2 Do 1600 cm3
  K 3 Do 2000 cm3
  K 4 Powyżej 2000cm3
  K 5 Samochody historyczne (min. 25 lat od daty produkcji)
  GOŚĆ Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego
  3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
  – z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,
  – z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).
  3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.
  3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty

  3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi :
  Dla załogi zrzeszonej w AKL i AKBP do 20.10 – 100 zł/po 20.10 – 150 zł
  Dla pozostałych załóg do 20.10 -150 zł/ po 20.10 – 200 zł
  W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora 300 zł
  Numer konta: 57 1090 2590 0000 0001 2383 5185
  3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
  3.7.3. Zwrot wpisowego
  Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.
  4. UBEZPIECZENIE

  4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.
  4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
  5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

  5.1. Tablice

  Tablica „rajdowa” (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy.
  5.2. Numery startowe

  Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na tylnych bocznych szybach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS
  5.3. Karta wykroczeń

  Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania KJS. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania KJS ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco:
  – pierwsze wykroczenie – kara finansowa 100,- PLN,
  – drugie wykroczenie – kara 300 pkt.,
  – trzecie wykroczenie – wykluczenie z KJS.
  6. REKLAMA

  6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej KJS zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.
  6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.
  6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze KJS, na starcie i mecie KJS, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.
  6.4. Park Serwisowy

  Organizator nie przewiduje
  7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

  7.1. Miejsce i czas

  Biuro KJS: 21.10.2017 r. –od godz. 14:00 Biała Podlaska lotnisko, ul. Łomaska 69,
  7.2. Dokumenty do okazania

  – prawo jazdy kierowcy kategorii B
  – ubezpieczenia OC i NNW
  – dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  – dokument identyfikacyjny pilota- aktualne fotografie kierowcy i pilota
  – pisemna zgoda właściciela/współwałaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy
  – dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.
  8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Organizator przewiduje zapoznanie z trasą w formie wolnego przejazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego
  9. BADANIA KONTROLNE

  9.1. Miejsce i czas

  Biała Podlaska lotnisko, ul. Łomaska, 21.10.2017 r. – od godz. 15:00 wg. harmonogramu
  9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3 regulaminu ramowego KJS.

  9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę.
  10. OPONY
  Zgodnie z Regulaminem KJS
  11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

  11.1. Miejsce i czas

  Biała Podlaska lotnisko, ul. Łomaska, 21.10.2017 r. – godz. 17:00
  12. PRZEBIEG IMPREZY

  12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej

  21.10.2017 r. – godz. 17:00 Oficjalna tablica ogłoszeń, Biuro KJS
  12.2. Oficjalny czas podczas trwania KJS

  W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas miejscowy wg. http://24timezones.com/pl_czas/wars
  12.3. Oficjalny start

  Lotnisko Biała Podlaska , 21.10.2017 r. godz. 17:30 ( według listy startowej)

  12.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby.
  12.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.
  13. PROCEDURA STARTU

  13.1. Start po zapaleniu zielonego światła na sygnalizatorze, lub tradycyjny ręczny
  14. POMIAR CZASU

  14.1. Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 (lub 1/100) sekundy.
  14.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, ZSS nałoży karę na załogę.
  15. META KJS

  15.1. Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na metę bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd
  15.2. Nie przewiduje się parku zamkniętego.
  16. BEZPIECZEŃSTWO

  Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.
  17. NAGRODY

  17.1. Rozdanie nagród

  Rozdanie nagród dobędzie się na miejscu po zakończeniu imprezy.

  18. PROTESTY

  18.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.
  18.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
  18.3. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.
  18.4. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.
  18.5. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.
  19. KARY

  Kary zgodnie z zał. nr 1 regulaminu ramowego KJS.
  20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS.

Dodaj komentarz