Rajd Świętojański – 1. runda MOL KJS

25.06.2017 r. zapraszamy na KJS – Rajd Świętojański, który odbędzie się w okolicach Urzędowa. Próby zlokalizowane są w miejscowościach Dzierzkowice Góry i Dzierzkowice Zastawie. Start – Stacja Kontroli Pojazdów  STEC – w Urzędowie Badanie kontrolne i Odbiór administracyjny w godz. 9.00-10.30. o 11 Start

Jedna myśl na temat “Rajd Świętojański – 1. runda MOL KJS

 1. Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
   Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
   Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
   Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,
   Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
   Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
   niniejszego regulaminu uzupełniającego.
  Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.
   Otwarcie listy zgłoszeń 15.06.2017 r.
   Zamknięcie listy zgłoszeń 21.06.2017 r.
   Odbiór administracyjny 25.06.2017 r. godz. 9.00 Urzędów
   Badanie kontrolne BK 1 25.06.2017 r godz. 9.00 Urzędów
   Pierwsze posiedzenie ZSS 25.06.2017 r godz. 9.55 Urzędów
   Odprawa uczestników 25.06.2017 r godz. 10.00 Urzędów
   Publikacja listy załóg dop. do startu 25.06.2017 r godz. 10.00 Urzędów
   Start 25.06.2017 r godz. 11.00 Urzędów
   Meta 25.06.2017 r godz. 16.00 Urzędów
   Końcowe posiedzenie ZSS 25.06.2017 r godz. 17.00 Urzędów
   Opublikowanie końcowej klasyfikacji prow. 25.06.2017 r godz. 18.00 Urzędów
   Wyniki, rozdanie nagród 23.07.2017 r godz. 18.30 Urzędów
  1. USTALENIA OGÓLNE
  1.1. Miejsce i termin imprezy
  Impreza odbędzie się w dnia 25.06.2017 r . w okolicach Urzędowa
  1.2. Nazwa i ranga imprezy
  1. Runda Pucharu Automobilklubu Lubelskiego i 2. Runda MOL w KJS
  1.3. Numer wizy ZO PZM
  Numer wizy …/2017 wydana przez OKSS PZM w Lublinie w dniu
  1.4. Lokalizacja biura
  Biuro znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Lubelskiego w Lublinie ul. Północna 22a,
  a 25.06.2017 r. w STEC Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Urzędowie.
  1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego
  Start – Urzędów STEC Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 25.06.2017 godz. 11:00
  Meta – Urzędów STEC Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 25.06.2017 godz. 18:00

  1.6. Charakterystyka
  Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu 1 dna i składa z 3 sekcji.
  Na trasie zlokalizowane będzie 6 prób poprzedzonych PKC.
  Nawierzchnia trasy i prób : asfalt, szuter (mały fragment )
  Długość trasy: około 100 km w tym około 12 km prób
  Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.
  1.7. Ukończenie/sklasyfikowanie w KJS uprawnia do uzyskania punktów do licencji sportu samochodowego stopnia RN.
  2. ORGANIZACJA
  2.1. Nazwa organizatora
  Automobilklub Lubelski, Automobilklub Lubelski Sport
  2.2. Adres
  20-064 Lublin, ul. Północna 22a
  tel. 501 386 250
  http://www.automobilklub-lubelski.pl e-mail: automobilklublubelski@interia.pl
  2.3. Władze KJS
  2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych
  Przewodniczący
  Członek Andrzej Stachurski Lic I 272/12
  Członek Katarzyna Stachurska Lic. I 210/16
  2.3.2. Osoby oficjalne
  Dyrektor Imprezy Beata Stachurska Lic I 271/12
  Wicedyrektor ds. trasy i bezpieczeństwa Andrzej Stachurski Lic I 272/12
  Kierownik biura Karolina Pawełczuk Lic. I 211/16
  Kierownik badań kontrolnych Jerzy Skrzypek Lic I 264/12
  3. ZGŁOSZENIA
  3.1. Załoga
  3.1.1. Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot.
  Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone 17 lat.
  3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w art. 1.1 regulaminu ramowego KJS.
  3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
  3.2. Obowiązki załogi
  Do obowiązków załogi należy:
  3.2.1. Obecność na odprawie uczestników
  3.2.2. Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich punktach kontrolnych w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.
  3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
  3.3. Procedura zgłoszeń
  3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS musi wypełnić zgłoszenie i załączniki on line http://www.automobilklub-lubelski.pl do dnia 21.06.2017 do godz. 24:00
  3.3.2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika.
  3.3.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.
  3.3.4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.
  3.4. Liczba załóg i klas
  3.4.1. Pojemność trasy: 40 załóg
  3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura KJS. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
  3.5. Pojazdy dopuszczone
  Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz zał. nr 3 do regulaminu ramowego KJS.
  3.6. Klasy
  Podział na klasy:
  K 1 Do 1300cm3
  K 2 Do 1600 cm3
  K 3 Do 2000 cm3
  K 4 Powyżej 2000cm3
  K 5 Samochody historyczne (min. 25 lat od daty produkcji)
  GOŚĆ GOŚĆ Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego

  3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
   z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,
   z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).
  3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.

  3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty
  3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi :
  Dla załogi zrzeszonej w Automobilklubie Lubelskim do 21.06 – 100 zł/po 21.06 – 150 zł
  Dla pozostałych załóg do 21.06 -150 zł/ po 21.06 – 200 zł
  W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora 300 zł
  Numer konta: 57 1090 2590 0000 0001 2383 5185
  3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
  3.7.3. Zwrot wpisowego
  Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.
  4. UBEZPIECZENIE
  4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.
  4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
  5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
  5.1. Tablice
  Tablica „rajdowa” (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy.
  5.2. Numery startowe
  Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na tylnych bocznych szybach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS
  5.3. Karta wykroczeń
  Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania KJS. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania KJS ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco:
   pierwsze wykroczenie – kara finansowa 100,- PLN,
   drugie wykroczenie – kara 300 pkt.,
   trzecie wykroczenie – wykluczenie z KJS.
  6. REKLAMA
  6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej KJS zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.
  6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.
  6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze KJS, na starcie i mecie KJS, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.
  6.4. Park Serwisowy
  W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN
  7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
  7.1. Miejsce i czas
  Biuro KJS: 25.06.2017 r. –Urzędów StecRally od godz. 9:00
  Do 24.06.2017 r. Automobilklub Lubelski ul. Północna 22a,
  7.2. Dokumenty do okazania
   prawo jazdy kierowcy kategorii B
   ubezpieczenia OC i NNW
   dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
   dokument identyfikacyjny pilota
   aktualne fotografie kierowcy i pilota
   pisemna zgoda właściciela/współwałaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy
   dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.
  8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Organizator przewiduje zapoznanie z trasą w formie wolnego przejazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  9. BADANIA KONTROLNE
  9.1. Miejsce i czas
  Urzędów StecRally, 25.06.2017 r. – od godz. 9:00 wg. harmonogramu
  Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje wykluczenie załogi z KJS.
  9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3 regulaminu ramowego KJS.
  9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę.
  10. OPONY
  10.1 Samochód startujący w KJS może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe.
  10.2 Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia.
  10.3 Ilość kół w każdym momencie imprezy musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1.
  10.4 Używane na KJS obręcze kół musza być pozbawione wszelkich oznakowań z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez ZSS.
  10.5 Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS
  11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
  11.1. Miejsce i czas
  Urzędów StecRally 25.06.2017 r. – godz. 10:00
  12. PRZEBIEG IMPREZY
  12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej
  25.06.2017 r. – godz. 10:00 Oficjalna tablica ogłoszeń, Biuro KJS, Urzędów
  12.2. Oficjalny czas podczas trwania KJS
  W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas miejscowy wg. http://24timezones.com/pl_czas/warsaw_czas_lokalny.php
  12.3. Oficjalny start
  Urzędów StecRally 25.06.2017 r. godz. 11:00 ( według listy startowej)
  12.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby.
  12.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.
  12.6. Wymiana kart drogowych podczas KJS
  Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie w PKC 0
  13. PROCEDURA STARTU
  13.1. Start po zapaleniu zielonego światła na sygnalizatorze, lub tradycyjny ręczny
  14. POMIAR CZASU
  14.1. Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 (lub 1/100) sekundy.
  14.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, ZSS nałoży karę na załogę.
  15. META KJS
  15.1. Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na metę bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd
  15.2. Nie przewiduje się parku zamkniętego.
  16. BEZPIECZEŃSTWO
  Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.
  17. NAGRODY
  17.1. Rozdanie nagród
  Rozdanie nagród dobędzie się w Kraśniku. Miejsce zostanie podane w komunikacie.
  18. PROTESTY
  18.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.
  18.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
  18.3. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.
  18.4. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.
  18.5. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.
  19. KARY
  Kary zgodnie z zał. nr 1 regulaminu ramowego KJS.
  20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS.

Dodaj komentarz