TRIAL 4×4 PL 23.10.2016 r.

Po raz trzeci zapraszamy do Kłody do walki z piachem i błotem. Jak zwykle kilka OS-ów, Próby podjazdu i przeprawy. W trakcie grill, na końcu ognisko, dyplomy, puchary, może nagrody. Zbiórka zawodników o 8. Kibice mogą pospać dłużej. Dojazd: zjeżdżamy z S-17 na Małą Kłodę, potem w lewo i za pierwszeństwem, za mostkiem wypatrujemy tablicy TRIAL po lewej stronie.
W programie kilka OS-ów, próby przeprawy i podjazdu no i oczywiście TRIAL, ognisko itp.
Regulamin w rozwinięciu.
Prosimy o wypełnianie zgłoszenia on-line do 21.10.2016 !!! Dla zgłoszonych na miejscu wyższe wpisowe.
Regulamin w komentarzu

Jedna myśl na temat “TRIAL 4×4 PL 23.10.2016 r.

 1. 1. NAZWA I RANGA IMPREZY
  Rajd samochodów terenowych „XIV Trial 4×4 Politechnika Lubelska”.
  2. ORGANIZATOR (współorganizatorzy)
  Politechnika Lubelska (Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej i Koło Naukowe Samochodziarzy)
  Automobilklub Lubelski Lublin, ul. Północna 22a, tel: 501 386 250
  http://www.automobilklub-lubelski.pl, e-mail: automobilklublubelski@interia.pl
  3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
  3.1. Termin
  23 października 2016
  3.2. Miejsce
  Kłoda (okolice Kurowa)
  3.3. Biuro rajdu
  na terenie imprezy
  4. PROGRAM:
  godz. 8.00–8.40 Biuro Trialu 4×4 PL Badanie Kontrolne
  godz. 8.45 Odprawa uczestników i publikacja listy startowej
  godz. 9.00 START – Trialu 4×4 PL
  godz. 16.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów – Biuro Trialu
  godz. 16.30 Ognisko – grill

  5. CHARAKTERYSTYKA
  KJST zostanie przeprowadzona w oparciu o Regulamin Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, Regulamin Pucharu Okręgu Lubelskiego PZM w Konkursowych Jazdach Samochodem Terenowym oraz niniejszy Regulamin Uzupełniający.
  Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Na trasie zlokalizowane będą próby sprawnościowe. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została oznakowana.
  6. KLASYFIKACJA
  W Trialu 4×4 PL prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. Organizator zastrzega sobie prawo podziału na klasy (wyczynowa i ekstremalna) w zależności od liczby zgłoszeń.

  7. WŁADZE RUNDY

  Dyrektor Leszek Gardyński, Zbigniew Kiernicki
  Przewodniczący ZSS Andrzej Stachurski
  Kierownik trasy Piotr Jasiński, Patryk Cybul
  Członkowie ZSS Katarzyna Stachurska, Piotr Mroczek
  Komisja obliczeń Beata Stachurska
  Kierownik badania kontrolnego Cezary Sarnowski

  8. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
  8.1. Załoga samochodu terenowego składa się wyłącznie z kierowcy i pilota, kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy. Przewożenie pasażerów jest zabronione pod groźbą wykluczenia. Podczas prób sprawnościowych obowiązkowa jest jazda w kaskach. Organizatorzy zalecają używanie atestowanych kasków typu samochodowego lub motocyklowego.
  8.2. Do rundy przyjęte zostaną sprawne, dopuszczone do ruchu na drogach publicznych pojazdy posiadające ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NW. Samochody wyposażone w instalację gazową muszą posiadać jej atest. Inne pojazdy mogą być dopuszczone wyłącznie decyzją Dyrektora imprezy i Kierownika badania technicznego.
  8.3. Samochody muszą posiadać: gaśnicę o wadze środka gaśniczego minimum 2 kg (lub dwie 1 kg), trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, linkę holowniczą (solidną i wytrzymałą, o długości minimum 6 metrów), łopatę lub szpadel, bezpiecznie i solidnie zamocowane wyposażenie oraz przynajmniej po jednym zaczepie z przodu i z tyłu, przystosowanym do zamocowania standardowej liny.
  8.4. Samochody muszą być wyposażone w: siedzenia z zintegrowanymi zagłówkami i minimum trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Zaleca się wyposażenie samochodu w pałąk lub klatkę bezpieczeństwa, które to elementy są wymagane w samochodach odkrytych, nie posiadających fabrycznie zamontowanego dachu.
  8.5. Liczba załóg jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy wypełnić on-line na stronie http://www.automobilklub-lubelski.pl przesyłać pocztą elektroniczną na adres automobilklublubelski@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kierowcy i pilota, markę samochodu, ewentualną przynależność klubową oraz kontakt do załogi. Trasa rundy ma określoną pojemność, w przypadku jej przekroczenia o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność ich napływania. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wysłanych zgłoszeń.
  8.6. Wpisowe do rajdu wynosi 80 zł od załogi, w przypadku zgłoszenia na miejscu 150 %
  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numery startowe, reklamę obowiązkową, komplet dokumentów rajdowych.
  8.7. Dopuszcza się start 2 załóg jednym samochodem (wymiennie pilot
  i kierowca)
  9. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE (SzT)
  9.1. Trasa będzie składała się z następujących elementów:
  – próby pokonywane na czas (OS) – pomiar czasu przejazdu stoperem, z dokładnością do 0,1 sekundy,
  – próby przejazdu (PP) z limitem czasowym,
  – trial właściwy.
  9.2. Aby załoga została sklasyfikowana w klasyfikacji generalnej musi ukończyć wszystkie próby.
  9.3. Próby załogi będą pokonywać według kolejności kart drogowych przyjętych przez sędziego. Do każdej z prób wolno podchodzić tylko jeden raz, wycofanie się za linię startu traktowane będzie jako opuszczenie próby.
  9.4. Wszystkie próby będą kończone tzw. „metami stop” z linią mety wyznaczoną słupkami pomiędzy osiami pojazdu. Czas przejazdu próby będzie mierzony na mecie-stop lub w przypadku przekroczenia mety do momentu powrotu pojazdu do mety-stop.
  9.5. Do klasyfikacji zespołowej liczone będą wyniki maksimum trzech najlepszych kierowców danego zespołu z klasyfikacji generalnej.
  9.6. Klasyfikacją końcową objęte zostaną załogi, które nie zostały zdyskwalifikowane.
  10. PUNKTACJA
  10.1. Miejsca w klasyfikacji generalnej punktowane będą w ten sposób, że wyższe miejsce zajmuje załoga, które otrzymała mniejszą liczbę punktów.
  10.2. Liczba punktów określona jest w sposób następujący:

  TRIAL
  Ominięcie bramki 60
  Cofanie na biegu wstecznym 40
  Wywrócenie chorągiewki lub zerwanie szarfy 20
  Obca pomoc lub nieukończenie w limicie 400+poprzednie punkty karne
  Kierowca i pilot mogą przepychać pojazd, limit 15 minut. Załoga przypina linę w przypadku zarycia w rynnie. Po udzieleniu obcej pomocy w rynnie, trial można kontynuować.
  Odcinek Specjalny (OS)
  Każda sekunda 1
  Ominięcie bramki 60
  Wywrócenie chorągiewki lub zerwanie szarfy 20
  Obca pomoc lub nieukończenie Taryfa (200 % punktów najlepszego, który ukończył)
  Próba Przeprawy lub Podjazdu (PP)
  Nie przystąpienie 100
  Nie zaliczenie 50
  Limit czasu 5 minut. Załoga przypina linę w przypadku zarycia.
  Nie przystąpienie do Trialu lub OS-u powoduje dyskwalifikację.

  11. PRZEPISY KOŃCOWE
  11.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, jak również całkowitego odwołania imprezy.
  11.2. Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej serwis zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na trasie imprezy.
  11.3. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Załogi startują na własne ryzyko.
  11.4. Załogi zobowiązane są do zachowania maksymalnej ostrożności na próbach sprawnościowych i trasie dojazdowej.
  11.5. Na trasie Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Załogi, które nie dostosują się do powyższego zalecenia zostaną wykluczone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia trzeźwości, uprawnień uczestników, jak również stanu technicznego i wyposażenia pojazdu w dowolnym miejscu i czasie podczas trwania imprezy u każdego uczestnika biorącego udział w rajdzie.
  11.6. Za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące odpowiada kierowca zgłoszony do Rajdu.
  11.7. Zabrania się chodzenia po terenie prób w czasie, gdy jedna z załóg pokonuje ich trasę.
  11.8. Zabrania się zawracania i jazdy samochodem pod prąd na próbach.
  11.9. Naklejki sponsorów należy nakleić na samochód pod karą nie dopuszczenia do rajdu.
  11.10. Załogi uczestniczące w Rajdzie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego.
  11.11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania prób lub zmiany trasy bez podania przyczyny.

  Dyrektor XIV Trial 4×4 PL
  Leszek Gardyński/ Zbigniew Kiernicki

Dodaj komentarz