Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Zarząd Automobilklubu Lubelskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Automobilklubu Lubelskiego które odbędzie się w siedzibie klubu przy ul. Północnej 22b

dnia 31.03.2019 r. godz. 11.00  –   I termin ,   dnia 31.03.2019 r godz. 11.30  –  II termin

Mandat otrzymują członkowie klubu posiadający uregulowane składki członkowskie oraz co najmniej 12 miesięczny staż

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Powołanie Komisji Liczenia głosów i mandatów w głosowaniach jawnych
 3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Protokolantów Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia
 5. Nadanie godności Członka Honorowego AL.
 6. Wręczenie odznaczeń
 7. Zatwierdzenie Regulaminów
 8. Wybór Komisji Wniosków
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności AL. w latach 2015-2019
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności AL. w latach 2015-2019
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności AL. w latach 2015-2019
 12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  przerwa do godz. 15.00
 13. Wybór Komisji Wyborczej
 14. Przedstawienie kandydatów do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów Klubu na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM
 15. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej
 16. Przygotowanie i wydanie kart do głosowania
 17. Głosowanie – Wybory
 18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Wniosków
 19. Podjęcie uchwał
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Dodaj komentarz