Zgłoszenie KJS

ZGŁOSZENIE KJS 15 lipca 2018r.

DANE KIEROWCY

Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)

Adres*

Nr tel kontaktowy*

Adres email

Przynależność klubowa (jeżeli dotyczy)

Licencja*

Stopień i numer licencji (jeżeli dotyczy)

Numer prawa jazdy*

DANE PILOTA
Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)

Adres*

Nr tel kontaktowy*

Adres email

Przynależność klubowa (jeżeli dotyczy)

Licencja*

Stopień i numer licencji (jeżeli dotyczy)

OSOBA DO POWIADOMIENIA W RAZIE WYPADKU

Imie i nazwisko*

Numer tel.*

DANE SAMOCHODU

Marka i model*

Pojemność skokowa*

Klasa regulaminowa*

Numer rejestracyjny*

Numer podwozia*

TURBO*

4x4*

Ja i wszyscy członkowie mojej ekipy zobowiązujemy się przestrzegać Regulaminu Ramowego i Uzupełniającego oraz wszystkich załączników i uzupełnień do imprez Autmobilklubu Lubelskiego i uznajemy władze ustalone przez Organizatora, którym jest Automobilklub Lubelski i Automobilklub Lubelski Sport. Zobowiązujemy się bezwzględnie podporządkowywać się wszystkim poleceniom osób funkcyjnych z ramienia Organizatora.

Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie NNW i OC oraz ważny przegląd techniczny i sprawny pojazd, którego jestem właścicielem (lub mam zgodę właściciela).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Lubelski w celach marketingowych i ewidencyjnych na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Administratorem danych osobowych jest Automobilklub Lubelski i mogą być one wykorzystywane:
-w celu klasyfikacji rundy oraz klasyfikacji sezonu przez PZM;
-wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego;
-w celu oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego;
-w celach podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej;
-w celach przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą.
Automobilklub Lubelski będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe - bezterminowo.
W związku z przetwarzaniem przez Automobilklub Lubelski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
-żądania od Automobilklubu Lubelskiego dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
-żądania od Automobilklubu Lubelskiego usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; Automobilklub Lubelski poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu tego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie to nie może być zrealizowane;
-cofnięcia zgody w przypadku, gdy Automobilklub Lubelski będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości dalszego procedowania Pani/Pana sprawy przez Automobilklub Lubelski.
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Automobilklub Lubelski, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych i wyrażam na nie zgodę.

Wpłata*

Dane do przelewu:
Numer konta: 57 1090 2590 0000 0001 2383 5185

UWAGA!!! Po wysłaniu zgłoszenia obowiązkowo każdy uczestnik musi zgłosić się do Biura w dniu zawodów i podpisać zgłoszenie własnoręcznie.

KASKI SĄ WYMAGANE!!!

Coś nie działa? Zadzwoń! 537 044 066